Marte Vasbotten

Generalforsamling er øverste myndighet i et aksjeselskap, en organisasjon eller forening. Her møtes alle aksjonærer, eiere eller medlemmer for å stemme over avgjørelser for videre virksomhet. 

Generalforsamlingen møtes ordinært en gang i året. 

Generalforsamling i aksjeselskap 

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i et aksjeselskap. Her samles alle eiere (aksjonærer) for å ta overordnede avgjørelser for selskapet. Noen selskap har kun én eier, og da utgjør denne personen generalforsamlingen alene. 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni. 

Generalforsamling i borettslag

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. Det avholdes årlig innen utgangen av juni. Her samles andelseiere og styremedlemmene for å blant annet godkjenne årsregnskap og årsberetning. Det er styret som setter agendaen og de kan også stemme over andre relevante saker for borettslaget. 

Styret, revisor eller minst to andelseiere som til sammen har en tiendedel av stemmene, kan kreve ekstraordinær generalforsamling hvis de mener det er nødvendig. 

Generalforsamling i organisasjon 

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i en frivillig organisasjon. Ofte blir det kalt årsmøte eller medlemsmøte i en organisasjon. Alle medlemmer er invitert til å være med å stemme over overordnede vedtekter for organisasjonen. 

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Når vi snakker om generalforsamling, er det som regel den ordinære generalforsamlingen det refereres til. Det er den årlige og faste generalforsamlingen som skal avholdes innen slutten av juni. 

Det kan også kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i løpet av året. 

Dette skjer hvis det dukker opp noe styret eller eiere mener er nødvendig å stemmes over. Et eksempel er hvis det er endringer i styret.

Forenklet generalforsamling

Mindre aksjeselskap med få eller en eier kan gjennomføre en forenklet generalforsamling. En forenklet generalforsamling må ikke følge alle saksbehandlingsregler som gjelder for ordinær generalforsamling. Alle aksjeeiere må være enig i at det skal være en forenklet generalforsamling, dette skal være samtykket til muntlig eller skriftlig. 

Eiere kan i stor grad velge selv hvordan en forenklet generalforsamling skal gjennomføres, men de må følge noen regler. 

Alle skal få muligheten til å delta. Generalforsamlingen kan gjennomføres elektronisk, som kan gjøre det enklere å tilrettelegge for deltakelse. Det skal være utarbeidet forslag fra styret i saker som omhandler utbytte og nedsettelse eller forhøyelse av kapital.

I tillegg må det føres en protokoll, der det fremgår at generalforsamlingen er behandlet etter reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjeloven § 5-7. Protokollen skal inneholde bestemmelser og antall stemmer avgitt. Protokollen skal sendes til alle aksjeeiere i etterkant. 

Generalforsamlingsprotokoll

Generalforsamlingsprotokollen er generalforsamlingens viktigste dokument. Det dokumenterer hva som har blitt diskutert og bestemt, hvem som har avgitt stemmer og vært til stede. 
Møteleder og minst én annen person som velges som såkalt «underskriver» skal underskrive generalforsamlingsprotokollen (er du eneste aksjonær, er det kun du som underskriver). Dokumentasjonen skal lagres i hele selskapet eller organisasjonens levetid, og skal også sendes til alle eiere eller medlemmer i etterkant av generalforsamlingen.

Lag generalforsamlingsprotokollen direkte fra styreportalen din! Styrehjelp er helt gratis og lar deg komme raskt i gang.

Prøv Styrehjelp