Elisabeth Ulla Uksnøy

Et styre er en gruppe mennesker som er valgt ut til å ta avgjørelser i en bedrift, organisasjon, forening eller lignende. Les mer om hva et styre er.

Hva er et styre? Styret fungerer som den øverste ledelsen i et selskap og tar avgjørelser på vegne av virksomheten. 

Bruk Styrehjelp.no sitt gratis styreverktøy for å få full kontroll på styrearbeidet →

Hvem må ha et styre? 

Alle selskaper må ha et styre og en styreleder. 

I et aksjeselskap er det valgfritt hvor mange personer som skal være i styret. Har du bare ett styremedlem, er denne personen også styreleder. Har styret mer enn ett medlem, skal styrelederen velges av generalforsamlingen. 

Les mer om styre i aksjeselskap

Organisasjoner og lag har også et styre og følger aksjeloven. Det gjelder for eksempel idrettslag. Styret i en frivillig organisasjon er valgt i henhold til vedtektene i organisasjonen.

Les mer om styre i frivillige organisasjoner

Foreninger som driver næringsvirksomhet, er pålagt å ha et styre. For andre typer foreninger er det valgfritt, og bestemmes av vedtektene som ble laget da foreningen ble opprettet. Det er ganske vanlig å ha styre i borettslag, hyttelag, velforeninger, klubber og lignende. 

Noen organisasjoner har mer enn ett styre. Det gjelder for eksempel politiske partier og landsdekkende foreninger. For dem er det vanlig å ha både et landsstyre i tillegg til et sentralstyre for hvert område.

Hva er oppgaven til et styre?

Det er aksjeloven som bestemmer oppgavene i et styre. I hovedsak skal styret passe på at virksomheten er forsvarlig organisert og ikke går konkurs. 

Det innebærer blant annet å lage planer og budsjetter, og eventuelt retningslinjer for hvordan selskapet skal drives. Det betyr også at de må ha kontroll på den økonomiske statusen i selskapet – altså regnskapet. 

Trenger organisasjonen din et nytt regnskapssystem? Få gratis hjelp til å bytte til Conta sitt smarte og enkle faktura- og regnskapsprogram. Kom i gang med flyttingen →.

Oppgavene og ansvaret i et styre varierer selvsagt etter hva slags virksomhet det styrer. Et aksjeselskap med én ansatt vil ha helt andre behov enn et konsern med 500 ansatte, eller et idrettslag med hundrevis av medlemmer. 

Få bedre kontroll på styret med Styrehjelp.no

En av oppgavene til et styre er å ha jevnlige møter for å følge opp virksomheten og ta nødvendige bestemmelser. Dette kalles et styremøte

Når du bruker Styrehjelp.no sitt gratis styreverktøy sender du ut innkallelser til styremøter direkte fra systemet til styremedlemmene sin e-post. 

Ofte forbereder daglig leder eller andre i ledelsen i virksomheten saker til styremøtet med oppgaver og informasjon som styret bruker til å ta beslutninger. 

Hvem består et styre av?

Styret består av minimum en styreleder. Mange styrer har flere medlemmer i tillegg, spesielt hvis det er et selskap med mer enn én ansatt, eller en organisasjon, som har egne krav til styret. 

Du må være minimum 18 år og myndig for å være styremedlem. Minst halvparten av styremedlemmene må være bosatt i en EØS-stat, Storbritannia, Nord-Irland eller Sveits. 

For selskaper som har samlede drifts- og finansinntekter over 50 millioner kroner, eller har mer enn 30 ansatte, er det også krav til kjønnssammensetning i styret hvis styret har tre eller flere medlemmer. 

Dette er reglene:

  1. I styrer med tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.
  2. I styrer med fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.
  3. I styrer med syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.
  4. I styrer med åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.
  5. I styrer med ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.

Dette kravet ble gjeldende fra 1. januar 2024, og Regjeringen har derfor laget en overgangsordning for bedrifter som oppfyller kravene til kjønnssammensetning, men ikke har det i orden ennå. 

Ofte deles styret opp i flere roller. Du har som regel en styreleder og en nestleder, i tillegg til en sekretær og en økonomiansvarlig/kasserer. De andre styremedlemmene kan også ha forskjellige arbeidsoppgaver. 

Med Styrehjelp.no skriver sekretæren referatet rett inn i sakslisten fra innkallelsen. Da kan referatet sendes ut og signeres av deltakerne rett etter at møtet er ferdig. 

Alt blir lagret inne i styreportalen slik at du enkelt finner det igjen til neste styremøte, eller om du må sjekke opp avgjørelsene i ettertid. 

Valg av styre

I et aksjeselskap er det aksjeeierne som velger hvem som skal sitte i styret. Det gjør de når de har generalforsamling. 

I foreninger, frivillige organisasjoner og politiske partier er det som regel medlemmene som velger styret når de har årsmøte, landsmøte eller lignende. 

Det er ingen bestemt krav til kompetanse eller erfaring for å være styremedlem. Starter du et aksjeselskap der du er eneste ansatt, er du som regel både eier, daglig leder og styreleder. 

Ofte ønsker organisasjonen å ha styremedlemmer som kan litt om bransjen virksomheten de opererer i. Det er også vanlig at styremedlemmene har forskjellig kompetanse, slik at de kan ta gode avgjørelser i for de forskjellige avdelingene i bedriften. 

Hvor mye kan styret bestemme?

Selv om styret involveres i store beslutninger for selskapet eller organisasjonen, er det daglig leder som leder virksomheten i det daglige. Det er styret som velger daglig leder. Daglig leder styrer med utgangspunkt i strategiene og bestemmelsene som styret har laget, og har ansvar for at dette blir fulgt. 

I et aksjeselskap er det generalforsamlingen som er den øverste myndigheten i selskapet. Generalforsamlingen består av alle eierne i selskapet, også kalt aksjonærer. Det er som nevnt generalforsamlingen som velger ut styret. Det er ikke uvanlig at aksjonærer også er med i styret til selskapet. 

Driver du et AS alene, er du som regel både generalforsamling, styreleder og daglig leder selv. 

Hvilken makt har styreleder?

Styrelederen sine oppgaver er blant annet å kalle inn til møter, passe på at sakene på dagsordenen blir tatt opp og behandlet og at det blir ført en styreprotokoll. Sammen med daglig leder forbereder de saker som styret skal behandle på styremøtene. I tillegg bør styreleder passe på at de andre styremedlemmene har kompetansen og informasjonen de trenger for at styret som helhet skal fungere. 

Hvis en avstemning i styret ender likt, har styrelederen dobbeltstemme. De har dermed stor innflytelse på avgjørelsene styret tar.