Redaksjonen

Lurer du på hva styrets oppgaver er? Da er du kommet på riktig sted! I denne guiden forteller vi hvilke oppgaver styret har.

Som styreleder eller styremedlem er det viktig å være klar over styrets plikter. I denne artikkelen ser vi på styrets viktigste oppgaver, slik presentert i Aksjeloven. Dette kan også brukes som utgangspunkt for styrearbeid i andre typer virksomheter.

Få kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp

Vi har utviklet en gratis plattform hvor alt styrearbeid kan samles på ett sted – fra innkallinger og sakslister til møter, dokumenter og referater.

Styrets oppgaver

Styrets hovedansvar er å ivareta aksjonærenes interesser. Aksjeloven Kapittel 6 deler styrets oppgaver deles inn i to kategorier: forvaltningsansvar og tilsynsansvar.

Forvaltningsansvar

Det sentrale forvaltningsansvaret til styret inkluderer følgende:

  1. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
  2. Fastsette planer, retningslinjer og budsjetter.
  3. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og påse at det er gjenstand for betryggende kontroll.
  4. Iverksette undersøkelser som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.

Styrets overordnede forvaltningsansvar innebærer utforming av retningslinjer som skal følges av den daglige ledelsen for å sikre ansvarlig og økonomisk bærekraftig drift.

I perioder med uro eller kriser, når selskapets økonomiske situasjon kan være utfordrende, er det avgjørende at styret handler proaktivt for å oppfylle sine plikter og unngå personlig ansvar og i verste fall konkurs.

Forvaltningsansvaret skal utøves i nært samarbeid med daglig leder, som har ansvar for den daglige driften av selskapet. Dette innebærer at daglig leder må følge styrets retningslinjer og pålegg.

Styrets tilsynsansvar

Styrets tilsynsansvar omfatter primært overvåkning av implementeringen av styrets retningslinjer i den daglige drift av selskapet.

Gjennom tilsynsarbeidet kan feil eller mangler i retningslinjene avdekkes, og administrasjonen eller daglig ledelse bør rapportere slike til styret. Dette skaper en gjensidig dynamikk mellom styrets forvaltningsansvar og tilsynsansvar.

Styret kan også fastsette en instruks for daglig leder, som angir rapporteringsfrekvens, innhold i rapportene og hvilke forhold som skal rapporteres ved forespørsel.

Andre bestemmelser i vedtekter og styreinnstruks

Noen virksomheter har vedtekter og styreinstrukser som går utover lovpålagte oppgaver. Dette kan inkludere spesifikasjon av styrelederens ansvar og styremedlemmenes arbeidsoppgaver.

Gratis verktøy for styremedlemmer

Styrehjelp er et gratis verktøy for styremedlemmer. I Styrehjelp kan du lage sakslister, sende ut invitasjoner, koordinere møter og sende referater til signering.

Bruk mindre tid på styrearbeid! Opprett din gratis konto nå:

Prøv Styrehjelp – det er helt gratis!

Saksbehandling i styret

Styremøter avholdes ved behov, og det er vanlig å arrangere dem minst én gang hver fjerde uke. Disse møtene ledes av styrets leder og er dedikert til å diskutere aktuelle saker, føre tilsyn med daglig ledelse, fastsette mål og vedta årsplaner.

Under behandlingen av saker følges vanligvis en trinnvis prosess:

  • Presentasjon: Saken blir introdusert.
  • Diskusjon: Styremedlemmene deltar i en grundig drøfting av saken.
  • Beslutning: En avgjørelse blir tatt basert på diskusjonen.

Styreprotokoll

Det kreves at det føres protokoll over styrebehandlingen, som minimum skal inneholde tid og sted for møtet, deltakernes navn, en beskrivelse av behandlingsprosessen og de beslutninger som styret har fattet.

Til dette er det smart å bruke et styreverktøy som gratistjenesten Styrehjelp. Da får du samlet styrearbeidet på ett sted og signering av protokoller blir gjort enkelt via e-post.