Elisabeth Ulla Uksnøy

Styre i allmennaksjeselskap skal bestå av minimum tre medlemmer, inkludert en styreleder. Slik fungerer styrearbeid i allmennaksjeselskap. 

Et allmennaksjeselskap (ASA) fungerer som et vanlig aksjeselskap. Forskjellen er at et ASA er børsnotert, mens et AS eies privat. Hvem som helst kan altså kjøpe aksjer og bli medeier i et allmennaksjeselskap. 

Gratis styreportal

Få kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp.no! Send ut møteinnkallelser, skriv digital protokoll, send til signering og oppbevar alle viktige saksdokumenter. 

Styres av allmennaksjeloven

Det er allmennaksjeloven som bestemmer hvordan et allmennaksjeselskap skal organiseres. Styret i et ASA skal ha minst tre medlemmer, en av dem må være leder. 

Som hovedregel er det generalforsamlingen som velger styret, men i noen tilfeller har også ansatte rett til å velge styremedlemmer

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Vedtektene kan også bestemme at styremedlemmer skal sitte kortere eller lengre, men ikke mer enn fire år. 

Krav til styre i allmennaksjeselskap

Det settes noen krav til styremedlemmer i et allmennaksjeselskap:

  • Alle styremedlemmene må være myndige. 
  • Minst halvparten av medlemmene må være bosatt i Norge, EU/EØS, Storbritannia, Nord-Irland eller Sveits. 
  • Begge kjønn skal være representert i styret med minst 40 prosent.

Reglene gjelder også varamedlemmer. 

Styrets ansvar i ASA

Ansvaret til et styre i allmennaksjeselskap er det samme som andre styrer: forvaltningsansvar og tilsynsansvar. 

I praksis betyr det at styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, som å lage planer og budsjetter, fastsette retningslinjer, orientere seg om selskapets økonomiske stilling og føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapet generelt. 

Se en komplett oversikt over styrets oppgaver

Styrearbeid for allmennaksjeselskap i praksis

Styret i allmennaksjeselskap lager planer for bedriften og passer på at disse blir fulgt. De har også et overordnet ansvar for å passe på økonomien i selskapet, og at den daglige ledelsen gjør det som skal til for å beholde en sunn økonomisk utvikling. 

Trenger styret en styreportal?

Styrehjelp.no er en gratis styreportal for alle typer styrer, som gjør det enklere å håndtere styrearbeidet:

  • Send ut digitale møteinnkallelser til hele styret. 
  • Skriv protokoll direkte i systemet og send til signering rett etter møtet. 
  • Oppbevar alle dokumenter knyttet til hvert styremøte på samme sted. 

Reglene om styremøter i allmennaksjeselskap er i hovedsak de samme som for aksjeselskap, men det finnes noen unntak:

  1. I allmennaksjeselskap skal årsberetning og årsregnskap behandles i et styremøte. 
  2. Når styret ansetter daglig leder eller andre ledere i bedriften, er det også styret som fastsetter lønn og godtgjørelse til disse.  

Det er ingen regler for hvor ofte styret skal ha møter, men det bør være styremøte minimum hver fjerde måned for at styret skal ivareta tilsynsrollen sin. 

Det er styreleder sitt ansvar at sakene blir behandlet i styremøter, og selve møtet ledes av styrelederen. Daglig leder har rett og plikt til å delta i saksbehandlingen, og har i tillegg rett til å uttale seg. 

For at en sak skal kunne behandles av styret, må mer enn halvparten av styret være til stede. Når styret skal ta en beslutning, må flertallet av de som deltar i behandlingen stemme for vedtaket. Er det likt, er det styrelederens stemme som avgjør. 

Les mer om styrearbeid i praksis

Bedriftsforsamling i allmennaksjeselskap

Allmennaksjeselskap med flere enn 200 ansatte skal ha en bedriftsforsamling, med mindre det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. 

Bedriftsforsamlingen skal ha egne møter, og følger allmennaksjeloven