Elisabeth Ulla Uksnøy

I noen styrer kan du få betalt for å være styremedlem. Dette kalles styrehonorar. 

Vurderer du å ta på deg et styreverv? I noen styrer er det vanlig å få betalt for arbeidet. Dette kalles styrehonorar eller styregodtgjørelse. 

Med over 650 000 selskaper i Norge, er de fleste styreverv på frivillig basis. 

Full kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp

Styrehjelp er et gratis verktøy for styrer og styremedlemmer. Lag sakslister, kall inn til møter, lagre dokumenter og send referater til signering. 

Hvor mye får man i styrehonorar?

Det er ingen faste krav til honorar for styrearbeid, det er helt opp til eierne av bedriften (generalforsamling) eller medlemmene av organisasjonen (årsmøte) å bestemme. 

Noen har en fast årlig sum, noen har timelønn, noen betaler per styremøte og noen betaler på etterskudd basert på resultat.

Fordelingen av honorar kan variere mellom styremedlemmene. Ofte får styreleder mer, fordi arbeidsmengden og ansvarsområdene deres ofte er større. Resten av styremedlemmene får som regel ganske likt honorar, mens varamedlemmer kan få et mindre honorar når de deltar i styremøter. 

Honoraret avhenger av forhold som 

  • erfaring
  • arbeidsbelastning
  • ansvar
  • eventuelt eierskap i bedriften

Hvor mye en får i honorar varierer dermed veldig. Det kan være alt fra ingenting til flere millioner i året. 

Er styrehonorar skattefritt?

Styrehonorar er skattepliktig og meldes som biarbeidsgiver på skattekortet. Det regnes altså som lønnsinntekt, og styremedlemmene beskattes etter total inntekt. 

Selv om styregodtgjørelse rapporteres som lønnsinntekt, er det ikke med i grunnlaget for feriepenger eller sykepenger. 

Styregodtgjørelse er skattefritt opp til 1000 kroner. 

Hvem fastsetter honorar til styret?

Om styret skal ha honorar, og eventuelt hvor mye, bestemmes på årsmøtet eller i generalforsamlingen. 

Når utbetales styrehonorar?

Årsmøtet eller generalforsamlingen bestemmer når honoraret skal utbetales. Mange styrer får utbetalt honorar på etterskudd. I stedet for å sette et fast honorar, kan styremedlemmene da få betalt basert på resultatene i selskapet eller organisasjonen. 

Sjekk hva som er vanlig

Styrehonorar små bedrifter (SMB)

En undersøkelse Shifter gjorde i 2020, viste at 65 prosent av SMB-bedrifter ikke kompenserer styremedlemmene sine. 

Ifølge aboard.no varierer styrehonoraret i små og mellomstore aksjeselskap mellom 20 000 og 150 000 kroner i året. 

Styrehonorar store bedrifter

Børsnoterte selskaper har ofte mer i styrehonorar enn SMB-bedrifter. Ifølge Aboard ligger gjennomsnittet for børsnoterte selskaper på 650 000 kroner i året, men kan variere mellom 200 000 kroner og en million. 

Styrehonorar borettslag

Styrehonorar i borettslag er ikke fastsatt i Borettslagsloven, så det er ikke obligatorisk. Årsmøtet eller generalforsamlingen kan likevel velge å honorere styret, og da betales det ofte ut etterskuddsvis.

Ifølge OBOS var gjennomsnittlig honorar per bolig 1820 kroner i 2022. 

Styrehonorar sameie

Sameier følger samme praksis som borettslag. Honorar for styremedlemmer er ikke obligatorisk, men årsmøtet eller generalforsamling kan velge å sette det. 

Ifølge OBOS var gjennomsnittlig honorar per bolig 1820 kroner i 2022. 

Styrehonorar frivillige organisasjoner

Ifølge styreprinsippene til Frivillighet Norge, skal styrearbeid i frivillige organisasjoner hovedsakelig være frivillig arbeid. 

Hvis organisasjonen betaler ut styrehonorar, skal det ifølge prinsippene være svært nøkternt og stå i forhold til organisasjonens økonomi. Det er årsmøtet som bestemmer om organisasjonen skal ha honorar eller ikke. 

Styrehonorar idrettslag

Det er ikke vanlig å motta honorar for å sitte i styre i idrettslag. 

Årsmøtet eller generalforsamling kan bestemme å vedta styrehonorar, men det er sjeldent snakk om store summene. Noen idrettslag kan ha redusert medlemsavgift som kompensasjon for styrearbeid. 

Styrehonorar stiftelse

I stiftelser kalles ofte styrehonorar for godtgjørelse, og den begrenses av stiftelsesloven. Med mindre det står noe annet i vedtektene, er det styret selv som bestemmer honoraret i en stiftelse. Loven sier at godtgjørelsen skal stå i rimelig forhold til det arbeidet eller ansvaret som følger vervet eller stillingen. Utover det, er det ikke noen faste regler om hvor mye en kan forvente i honorar.