Redaksjonen

Har du lyst til å bli styremedlem? I denne artikkelen forteller vi hvilken kompetanse som forventes av styremedlemmer og hvordan du kan gå frem for å sikre deg et styreverv.

Lurer du på hvordan du kan bli styremedlem?

I et forretningslandskap preget av rask teknologisk fremgang og økende kompleksitet, er etterspørselen etter styremedlemmer med spesialistkompetanse raskt økende.

For å sikre deg en plass som styremedlem er det viktig å ha inngående kompetanse innen utvalgte fagområder, samt generell styrekompetanse fra kurs og praktisk arbeid.

I denne guiden ser vi på hva som skal til for å bli et attraktivt styremedlem og hvordan du kan posisjonere deg selv for et styreverv.

Essensiell kompetanse for norske styrer

For å bli vurdert til rollen som styremedlem i en virksomhet eller organisasjon, er det viktig at du har kompetansen virksomheten trenger. Du bør blant annet ha kompetanse innen følgende områder:

Generell styrekompetanse

Styrekompetanse omfatter både kompetanse opparbeidet gjennom formell opplæring (utdanning og kurs), samt praktisk erfaring fra lignende roller. Du bør blant annet kunne eksempler på god forretningsforståelse, strategisk tenkning, risikostyring og etisk/ansvarlig atferd. Videre er en generell forståelse for regnskap og økonomi viktig i rollen som styremedlem.

Faglig kompetanse

Utover den generelle styrekompetansen bør du kunne bidra med unik innsikt og kompetanse til styret. Nye studier viser at bransjekunnskap er den mest etterspurte ferdigheten, etterfulgt av digital kompetanse og kunnskap om internasjonalisering og fremmede markeder. Dette reflekterer behovet for styremedlemmer som kan navigere i en stadig mer globalisert og digitalisert virksomhetsverden.

Kvinner i styrerommet

Fra 1. januar 2024 trer nye lovkrav om kjønnsbalanse i styret i kraft, noe som vil påvirke selskaper over hele Norge.

Med krav om minst 40 prosent kvinnelig representasjon i styrene, vil behovet for å rekruttere kvinner til styreverv være betydelig. Dette vil åpne opp muligheter for kvinner som ønsker å engasjere seg på styringsnivå.

Beregninger viser at det vil være behov for å rekruttere rundt 6 600 nye styrerepresentanter bare i løpet av første trinn av loven i 2024, og nærmere 13 000 totalt frem mot 2028. Dette skaper en unik mulighet for kvinner som ønsker å ta del i styringen av norske selskaper, samtidig som det understreker viktigheten av å jobbe for et mangfoldig og inkluderende styresammensetning.

Strategier for å posisjonere seg for styreverv

For å bli vurdert som en kvalifisert kandidat for styreverv, er det viktig å aktivt posisjonere deg selv og bygge et sterkt nettverk i næringslivet.

1. Vær synlig og bygg nettverk

Delta på bransjekonferanser, hold foredrag, skriv artikler i relevante medier og plei relasjoner med nøkkelpersoner i bransjen. Å være synlig og aktiv i nettverket kan øke sjansene dine for å bli oppdaget av beslutningstakere og valgkomiteer.

2. Snakk med beslutningstakere

Ta kontakt med eiere, styreledere, valgkomiteer, og andre sentrale aktører i næringslivet. Bygg relasjoner og vis interesse for styreverv, og vær proaktiv med å søke råd og veiledning fra erfarne personer i bransjen.

3. Lag en styre-CV

Utarbeid en grundig og profesjonell styre-CV som tydelig viser din erfaring, kompetanse og relevante kvalifikasjoner for styreverv. Del denne CV-en med eiere og relevante rekrutteringsbyråer spesialisert på styrerekruttering.

Styreverv innebærer stort ansvar

Som styremedlem i et norsk aksjeselskap har du ansvar for å følge opp med selskapets forvaltning og å sørge for at selskapet styres på en økonomisk forsvarlig måte. Du er også ansvarlig for å følge opp selskapets overholdelse av alle gjeldende regler, lover og forskrifter.

Hvis styret ikke følger opp sine forpliktelser kan styremedlemmer individuelt bli erstatningsansvarlige for skade som de påfører selskapet, aksjonærer og andre.

En styreansvarsforsikring kan være nyttig. Denne forsikringen dekker erstatningsansvaret som styremedlemmer kan komme i ved utøvelse av styrearbeid.