Marte Vasbotten

Alle borettslag skal ha et styre. Dette er det du trenger å vite om et styre i et borettslag. 

Alle borettslag skal ha et styre. Styrets oppgave er å vedlikeholde og drifte eiendommen. Styrets ansvar er da blant annet å sørge for driftsavtaler innen for eksempel internett og TV eller vedlikehold av bygget. 

Borettslag er underlagt Borettslagsloven. Loven har regler om hvordan borettslag skal stiftes, hvordan boligene i et borettslag skal disponeres og regler om sammenslåing, deling og oppløsning av et borettslag. Det har også regler for hvordan et styre, generalforsamling og forretningsfører fungerer. 

Hvem sitter i et styre i et borettslag? 

Det må ikke bare være beboere i borettslaget, hvis man ønsker kan man for eksempel ha med en advokat eller forretningsfører.

Det skal stemmes inn hvem som skal sitte i styret ved generalforsamlingen. Et styre i et borettslag skal minst ha tre medlemmer. Styrelederen velges særskilt. Med mindre noe annet er bestemt av generalforsamlingen, skal styre sitte i to år. 

Hvor ofte er det styremøter i et borettslag? 

Styreleder skal sørge for at styret holder styremøter så ofte det er nødvendig. Det er ingen satt grense på hvor mange møter et styre må ha årlig. Mener styremedlemmene at det trengs et ekstra møte, kan de også kreve at det blir kalt inn til styremøte. 

Styremøte er vedtaksført når mer enn halvparten av styret er til stede. Vedtak gjøres av flertall av de avgitte stemmene. Men ved et vedtak som innebærer endring, skal det være et to tredjedels flertall. 

Styreleder leder styremøtet, kan ikke styreleder stille og det ikke er noen nestleder må man velge en møteleder. Møteleder vil ha dobbeltstemme dersom stemmetallet er likt. 

Styrehonorar i borettslag 

Det er ingen lov som automatisk gir deg rett til å få betalt for styrejobb. Men det er vanlig å ha en kompensasjon eller et styrehonorar når du sitter i styre i et borettslag

Det er likevel stor forskjell på hva som er normalt å ha i honorar. I noen borettslag er det mer en symbolsk sum, mens i andre er det en betydelig høyere kompensasjon. 

Det som ofte påvirker honoraret er hvor mye arbeid som skal gjøres, samt om det er noen eksterne i styret. Det er vanlig å operere med en sum per boenhet, og den ligger ofte mellom 1000-2000 kroner. 

Noen justerer honoraret årlig, mens andre har samme kompensasjon år etter år. Har det vært et krevende år med mye styrejobb, kan det foreslås høyere honorarer det året. 

Typiske arbeidsoppgaver for et styre i borettslag

Et styre i et borettslag skal først og fremst sørge for vanlig vedlikehold og drift av eiendommen. Det vil derfor variere hvor mye arbeid det er. 

Typiske oppgaver er blant annet å kreve inn felleskostnader, føre regnskap, bestille vaktmestertjenester og annet vedlikehold som for eksempel piperens, sørge for god brannsikkerhet og brannøvelser. Styret skal kjøpe inn nødvendige redskaper, vedlikeholde og sørge for at eiendommen er i orden.  
Bruker du Styrehjelp.no kan du sende møteinnkallelser med agenda, skrive referat og ta vare på all dokumentasjon. Registrer deg gratis!